Регистрация на фирми

On 14 август, 2013

Регистрация на фирми

Желаете да стартирате собствен бизнес? Или вече имате такъв, но смятате да го разширите или обедините с други дружества? Каквато и да е причината, поради която се нуждаете от регистрация на нова фирма, ние сме насреща! Ще извършим всички необходими услуги по регистрацията на фирма вместо Вас – няма да се наложи да губите ценно време и усилия. При нас ще намерите най-изгодната за регистрация на фирма цена, и то съчетана с гарантиран професионализъм и коректно отношение към всеки клиент. Служителите на счетоводна къща „Флорере” са висококвалифицирани и с богат опит, за да са максимално полезни на Вас и Вашия бизнес. Счетоводна къщо „Флорере” не обвързва своите клиенти с по-нататъшни счетоводни услуги и със скрити такси. Ние работим бързо, професионално и под стриктен контрол. При нас грешките са невъзможни, а комфортът и удовлетвореността на клиентите са на първо място. Гарантираме бърз и безпроблемен старт на бизнеса Ви, защото вярваме, че доброто начало е сигурен белег за успех. Изберете да работим заедно, ако имате нужда от:

 • Регистрация на ЕТ

Едноличният търговец (ЕТ) е правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност, която е подходяща за малки предприятия, където дейността не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции. Характерно е, че при регистрация на фирма ЕТ, фирмата се явява физическо лице, което носи пълна отговорност при задължения. Удобство на фирмата ЕТ е, че таксата за вписване в регистъра е по-ниска в сравнение с тази на ЕООД и ООД  и обслужването на този тип фирма е по-лесно и бързо.

 • Регистрация на ООД

Регистрацията на фирма ООД се осъществява от двама или повече съдружници, като всеки от съдружниците носи отговорност до размера на вложения от него капитал в случай на появили се задължения. Минималният размер на капитала, който трябва да се внесе при регистрация на фирма ЕООД и ООД, е 2 лева. Тази регистрация на фирма е подходяща и се предпочита за развиване на по-мащабен бизнес. При фирма ООД в дружеството могат да участват двама или повече съдружници с равни или с различни права върху дружествените дялове, което се упоменава в дружествения договор на съответното дружество. За задълженията на фирма ООД/ ЕООД отговаря самото дружество, а не собствениците. Следователно при продажба на дялове от ЕООД продавачът не носи отговорност за поетите задължения от името на дружеството.

 • Регистрация на ЕООД

Регистрацията на фирма ЕООД се осъществява от едно лице, отговарящo за задълженията на дружеството с вложения от него капитал в дружеството. Както стана ясно, разликата при двете дружествени форми – ООД и ЕООД, е тази, че при ЕООД формата на управление е еднолична и  дружеството се притежава от един собственик. ЕООД може да регистрира всяко дееспособно физическо или юридическо лице от България или чужбина.

 • Регистрация на фирма от чужденец

Регистрацията на фирма в България от чуждестранни лица – видове:

 • Регистрация на фирма от физическо лице от страна в Европейски съюз
 • Регистрация на фирма от физическо лице от страна извън Европейски съюз
 • Регистрация на фирма като съдружниците в новата фирма ще са чуждестранни юридически лица
 • Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице от Европейски съюз – ЕООД, ООД

При регистрация на фирма от физическото лице е достатъчно то да носи със себе си лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранните лица. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

 • Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице от страна извън Европейски съюз – ЕООД, ООД

При регистрация на фирма от физическото лице от страна извън европейския съюз е достатъчно то да носи със себе си паспорт или лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранните лица. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

 • Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице от Европейски съюз

При регистрация на фирма от юридическо лице или юридически лица е необходимо:

 • актуално състояние от съответния търговски регистър на страната, за чуждестранните фирми, които ще имат дял в българската фирма;
 • решение на съдружниците или акционерите на чуждестранните фирми, че ще откриват дружество в България, за което е упълномощено определено лице. Описват се подробно правата на упълномощеното лице – да регистрира фирма, като се подпише по документите, да упълномощава други лица да подадат документите, да открие банкова сметка, да назначи управител.
 • Такси за регистрация на ООД или ЕООД от чуждестранни лица

Държавните такси за регистрация на фирма са едни и същи за български и за чуждестранни граждани – 160 лева.

Банковите такси за откриване на набирателна сметка и за удостоверение за внесен капитал започват от 28 лева и варират в зависимост от банката, в която ще се открива сметката. Ние ще Ви насочим към банка с най-ниски цени за откриване на сметка и издаване на удостоверението за внесен капитал.

Допълнителен разход в сравнение с регистрацията на фирма от български гражданин е единствено необходимостта от превод на документите (в случаите, когато лицето учредител не владее български език) от български на съответния чужд език.

Регистрацията на фирма в Република България може да се използва за първа стъпка за получаване на виза, временно или постоянно пребиваване в България.

„Флорере” предлага всички тези, както и много други видове услуги, свързани с регистрация на фирма. Ще подходим към всеки индивидуален случай с внимание и коректност, за да дадем добър и безпроблемен старт на Вашия бизнес. Ние с радост ще Ви консултираме по всички счетоводни, финансови, правни и регистрационни въпроси, които могат да възникнат сега и в бъдеще! Избирайки нас, вие избирате сигурен и доверен партньор, който е винаги на разположение и на Ваша страна. Цените ни са повече от изгодни и достъпни, в което ще се уверите сами!